Skip to main content

Gelderse Molendag 2023

Ook dit jaar organiseert de Molenfederatie Gelderland in samenwerking met het Gilde van Molenaars Gelderland de Gelderse Molendag. De dag zal dit jaar plaatsvinden op 4 november 2023. Wij hopen dat zoveel mogelijk Gelderse moleneigenaren de molen openstellen en activiteiten organiseren op en rondom de molen.
De poster kunt u hier downloaden.

Nieuwe cursus molengids

In oktober zal er een nieuwe cursus voor molengidsen starten. Op zaterdag 7 en 21 oktober zal de cursus plaatsvinden in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem. De eerste dag gaat over molenkennis en de tweede dag gaat over presenteren. Aanvang 1o uur tot ongeveer 16 uur. Als u interesse heeft om deel te nemen aan de cursus, of voor meer informatie kunt u mailen naar info@molenfederatiegelderland.nl

Eerste cursus molengids afgerond

Zaterdag 1 juli is de eerste cursus molengids afgerond op het Openluchtmuseum in Arnhem. De vier deelnemers van de pilot groep hebben eerst 17 juni op de Warkense molen een lesdag algemene molenkennis gehad van molenaar Franck de Hoogh. Afgelopen zaterdag kregen ze op het Openluchtmuseum les van Ada Meurs in presentatietechnieken. Iedereen was zeer tevreden over het verloop van de cursus die afgesloten werd met de uitreiking van een certificaat van deelname, gedrukt op papier van de papiermolen in het Openluchtmuseum.
In het najaar gaan we de cursus aanbieden aan alle belangstellenden die molengids willen worden of aan molenaars en molenaars in opleiding die zich verder willen bekwamen in het presenteren richting publiek.

Molensubsidies opgenomen in coalitieakkoord

De coalitiepartijen in Gelderland hebben een coalitieakkoord bereikt wat deze week gepresenteerd is.
Tot onze grote vreugde staat daar de zin in opgenomen ‘We houden de molensubsidies in stand’.
Ondanks dit goede nieuws heeft voorzitter van de Vereniging Jos Penninx dezelfde dag alsnog ingesproken bij de hoorzitting met betrekking tot de perspectief nota. Het is namelijk nog niet duidelijk hoe deze zin geïnterpreteerd moet worden.
Slaat dit op de onderhoudssubsidie of ook op de subsidie voor de Molenfederatie?
Jos Penninx zei hierover tegen de Statenleden ‘Ik interpreteer deze heldere taal als een positief antwoord op ons verzoek, dus zowel op voortzetting van de subsidie aan onze vereniging als van de bijdrage aan draaiende molens’.
In de komende weken zal in ieder geval meer duidelijkheid komen hierover.
Maar we kunnen concluderen dat ons aller inspanningen absoluut hun effect hebben gehad.  Wij danken hierbij iedereen voor het insturen van de bezwaarschriften en bezwaarmails en we houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

 

Molenaar(s) en/of ondernemer gezocht voor molen de Vlijt en Vrieze’s Erfgoed

Op molen de Vlijt in Wapenveld is vanaf 1 juni plaats voor een of meerdere enthousiaste molenaar(s) en/of een ondernemer die de uitdaging aan wil gaan om molen de Vlijt en Vrieze’s Erfgoed verder uit te bouwen als publiekslocatie. Maar ook molenliefhebbers die een opleiding tot molenaar willen volgen, worden uitgenodigd om te reageren.
Kijk voor meer informatie op www.vriezeserfgoed.nl

 

Hoorzitting provinciale subsidie

11 april vond de hoorzitting plaats over het afschaffen van de provinciale onderhoudssubsidie voor molens en stoomgemalen. In totaal zijn er 65 bezwaren ingediend waarvan er 42 behandeld zijn. De overige bezwaren zijn òf te laat ingediend of niet ontvankelijk bevonden.

De driekoppige commissie Rechtsbescherming onder leiding van mr. Broeksteeg, luisterde aandachtig naar de toelichting op de bezwaren.
Er werd gesproken door Jos Penninx, voorzitter van de Molenfederatie Gelderland, alsmede Agnes de Boer namens de Hollandsche Molen en nog vier andere Gelderse moleneigenaren. Een aantal andere moleneigenaren was als toehoorder aanwezig en een groot aantal eigenaren liet zich vertegenwoordigen door de Molenfederatie. Er werden zowel juridische argumenten als emotionele/politieke argumenten aangevoerd om aan te tonen dat de beslissing van de provincie herzien moet worden.De vertegenwoordigers van Gedeputeerde Staten wezen erop dat er nadrukkelijk naar de juridische aspecten wordt gekeken, los van wat je inhoudelijk van zo’n beslissing kunt vinden. De commissie heeft alle argumenten aangehoord en zal nu  een advies uitbrengen. Dit advies hoeft niet gevolgd te worden maar wanneer GS afwijkt van het advies zal dat goed gemotiveerd moeten worden.  De commissie verwacht binnen 2 à 3 weken advies uit te brengen waarna GS een besluit neemt.Dit zal ook 2 à 3 weken duren. Daarna krijgen alle bezwaarmakers bericht. De commissie buigt zich ook nog over de vraag of op alle bezwaren tegelijk of op elk bezwaar afzonderlijk geadviseerd zal worden. Het was voor de provincie de eerste keer dat er zoveel bezwaarschriften tegelijk moesten worden behandeld. Dit geeft duidelijk de eensgezindheid van het Gelderse molenveld weer. De conclusie van de hoorzitting is dat de commissie goed geluisterd heeft naar de ingebrachte argumenten. De argumentatie van de verschillende sprekers was ook goed op elkaar afgestemd. Het is echter niet te voorspellen wat de commissie zal adviseren. Dat zullen we moeten afwachten. Er is ook gesproken over een mogelijk langere afbouwregeling van de subsidie maar dat is zeker geen oplossing. Beter zou de provincie de subsidie niet slechts voortzetten maar juist ook verhogen gezien alle gestegen kosten. Tenslotte zorgt goed onderhoud voor minder hoge kosten op de lange termijn! De Molenfederatie zal de lobby richting de politiek dus zeker voortzetten ongeacht de uitkomst van de hoorzitting.

Afschaffen provinciale molensubsidie

Afgelopen najaar heeft de provincie n.a.v. de provinciale herijkingsoperatie besloten te stoppen met de subsidie ‘5.5 historische molens en stoomgemalen’. Via deze regeling konden moleneigenaren €2000,- op jaarbasis ontvangen voor onderhoud en het laten draaien van molens en stoomgemalen.
De provincie heeft alle eigenaren een brief gestuurd over dit besluit met de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen. De Molenfederatie Gelderland heeft, in samenwerking met De Hollandsche Molen, een bezwaarschrift opgesteld wat door tientallen eigenaren is ondertekend en verstuurd.
Als reactie daarop stuurde de provincie alle eigenaren een brief met daarin onderstaande verklaring:

De financiële situatie van de provincie Gelderland verandert. Onze inkomsten nemen af, waardoor de huidige uitgaven niet meer in balans zijn met de inkomsten. Daarom moeten wij nu keuzes maken. We doen dit nu om te voorkomen dat we in een volgende bestuursperiode harder moeten ingrijpen, met (nog) grotere consequenties voor onze inwoners en partners. Een dergelijke keuze wordt niet zomaar gemaakt. We hebben eerst gekeken naar onze wettelijke taken. Die taken hebben wij hoe dan ook te vervullen. Dit geldt ook voor gemaakte bestuurlijke afspraken. Daarnaast is onderzocht welke taken wij het beste zouden kunnen blijven uitoefenen. Welke terreinen en onderdelen zijn het meest geschikt voor de provincie om invloed op uit te oefenen? Wat is minder geschikt of minder passend binnen onze visie in dat kader? Wat voor ruimte biedt onze begroting? De huidige begroting biedt helaas geen ruimte aan alle activiteiten van onze huidige partners.

Op 16 november 2022 hebben Provinciale Staten het besluit genomen om inderdaad te gaan bezuinigen. Hiervoor was een mild en een intensiever bezuinigingsscenario voorgedragen, waarbij in beide gevallen de structurele subsidie voor de Gelderse Molens zou komen te vervallen. Eén van de overwegingen tot het laten vervallen van deze subsidie is dat onze wettelijke taak op het gebied van cultureel erfgoed beperkt is. Denk hierbij vooral aan toezichthoudende taken. Daarnaast zijn er ook geen bestuurlijke afspraken op dit gebied. Ook hebben wij als provincie voor het opzetten van een belangenorganisatie voor Gelderse Molens al eerder geld gegeven.
Wij blijven jaarlijks geld aan de Monumentenwacht geven die zich onder meer inzet voor onderhoudsinspecties aan Gelderse Molens. Als provincie zien wij geen aanleiding om Gelderse Molens extra te ondersteunen in de kosten van onderhoud. We willen onze Gelderse monumenten in dat opzicht – in totaal ongeveer 20.000 – zo gelijk mogelijk behandelen. Met het oog hierop hebben wij het besluit genomen dat wij vanaf 2024 geen structurele subsidie meer geven ten behoeve van het onderhoud van Gelderse Molens.

Naar aanleiding van de ingediende bezwaren zal er 11 april een hoorzitting plaatsvinden.
De Molenfederatie hoopt dat zoveel mogelijk eigenaren hierbij aanwezig zullen zijn.
Degene die hier niet bij kunnen zijn kunnen de Molenfederatie machtigen om zich te laten vertegenwoordigen. Hiertoe hebben alle eigenaren die aangesloten zijn bij de Molenfederatie reeds een machtigingsformulier ontvangen.

Gelderse molendag 2022

Zaterdag 26 november organiseert de Molenfederatie Gelderland in samenwerking met het Gilde van Vrijwillige Molenaars Gelderland de Gelderse molendag 2022. Deze dag is gekoppeld aan het Jaar van de Molenaar 2022 ter ere van het 50 jarig bestaan van het Gilde van Vrijwillige Molenaars.

De opening van de Gelderse molendag zal verricht worden door de gedeputeerde van de provincie
Peter Drenth. Door het onthullen van de Gelderse molenvlag zal hij de dag officieel openen. Dit zal gebeuren op molen de Hermien in Harreveld om 8.45 uur.

In het kader van het gouden jubileum vindt er ook een bustocht plaats langs een aantal molens in de provincie. Een gezelschap vanuit de Molenfederatie Gelderland en het Gilde van Vrijwillige Molenaars afdeling Gelderland reist rond om een aantal molens in het zonnetje te zetten. In elke windstreek wordt één molen bezocht. Zo wordt op de Veluwe de watermolen van Wenum-Wiesel bezocht en in de Betuwe de molen Op Hoop Van Beter in Ingen. Daar zal o.a. de grootste Ingense molenkoek ooit worden aangesneden.
In Gelderland-Zuid wordt molen de Duffelt in Kekerdom aangedaan waar deze dag de feestelijke opening plaatsvindt van de nieuwe bezoekersruimte bij de molen.
Daarna zal het gezelschap weer teruggaan richting de Achterhoek waar de dag weer wordt afgesloten bij de molen Hermien in Harreveld.


   


Nieuwe bestuursleden voor de stichting Vrienden van de Gelderse Molen

Op 14 juni 2022 zijn bestuursleden van de Molenfederatie Gelderland toegetreden tot het bestuur van de stichting Vrienden van de Gelderse Molen. Tijdens een kleine, maar bijzondere, bijeenkomst in Epe werd afscheid genomen van vertrekkende bestuursleden.

Gerrit Pol, Rob zur Lage, Hans Hakvoort en Frans Klaus werden bedankt voor hun tomeloze inzet voor de Gelderse Molens. Frans Klaus blijft wel de donateursadministratie doen.

Petro van Doorne die al zitting had in het bestuur van de SVGM blijft aan als bestuurslid van de Molenfederatie.

Zo bestaan de SVGM en de Molenfederatie Gelderland naast elkaar onder hetzelfde bestuur. De Molenfederatie strikt voor moleneigenaren en de SVGM voor allen die belangstelling hebben in de Gelderse molens. Deze invulling is in overeenstemming met een eerder advies van de Vereniging de Hollandsche Molen.

Algemene ledenvergadering 21 mei 2022

Op 21 mei 2022 heeft de eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Molenfederatie Gelderland plaatsgevonden.

Het zelfbenoemde bestuur is met algemene stemmen tot ‘het’ bestuur benoemd. Daarnaast is verslag gedaan van en verantwoording afgelegd over het eerste bestuursjaar. Centraal staan de activiteiten van de molenconsulent gericht op inventarisatie van de vragen van moleneigenaren. Vraagpatronen worden in kaart gebracht en aan het bestuur voorgelegd.

Jacquelien Willemse van de NOV (vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) heeft een lezing gehouden over het vinden van vrijwilligers en hoe je die aan je organisatie bindt.

Tevens was er een rondspraak rondom vraagstukken die leven bij moleneigenaren.

Dat is een punt waar de Molenfederatie veel belang aan hecht. Door het delen van elkaars ervaringen en kennis kunnen we elkaar versterken.

Afsluitend was er een rondleiding door de Witte Watermolen van Sonsbeek.

  • 1
  • 2