Skip to main content

Nieuwe cursus molengids afgerond

Op zaterdag 1 en 8 juni heeft de Molenfederatie in samenwerking met het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem weer een cursus molengids aangeboden.
Negen nieuwe molengidsen hebben de cursus gevolg onder leiding van Franck de Hoogh en Ada Meurs. Tevens hebben zij de eerste uitgave van de molengids voor molengidsen
Gelderland ontvangen. Bij voldoende belangstelling volgt er weer een nieuwe cursus medio september 2024.

Gerrit Pol onderscheiden

Op de jaarvergadering van De Hollandsche Molen in Zwolle heeft De Stichting Molengiftenfonds Gerrit Pol onderscheiden. Hij ontving uit handen van voorzitter Maurits Pigeaud de oorkonde voor Vernuft en Volharding voor zijn jarenlange inzet voor de Gelderse molens. Gerrit is lange tijd voorzitter geweest van de Stichting Vrienden van de Gelderse Molen en heeft in die tijd bijzonder ingezet voor het welzijn van de molens in onze provincie. Met name ook richting het provinciale beleid. Tevens is hij ook van groot belang geweest voor de oprichting van de Molenfederatie Gelderland. Namens de Molenfederatie feliciteren wij Gerrit van harte met deze zeer verdiende onderscheiding!

SIM bijdrage verhoogd!

Goed nieuws voor moleneigenaren, de bijdrage voor molens vanuit de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) is verhoogd. Vanaf 1 januari 2024 wordt het maximumbedrag aan subsidiabele kosten voor molens verhoogd van € 60.000 naar € 72.500. Het subsidiepercentage blijft ongewijzigd 60%.

Molens kennen in tegenstelling tot andere categorieën rijksmonumenten geen maximale subsidiabele kosten op basis van de herbouwwaarde, maar een vast bedrag aan maximale subsidiabele kosten. De Hollandsche Molen heeft aandacht gevraagd voor indexatie van het maximumbedrag aan subsidiabele kosten voor molens, omdat het huidige maximumbedrag onvoldoende is om de molens goed in stand te kunnen houden.

Najaarscursus molengids afgerond

21 oktober was de afsluitende dag van de cursus molengids. De cursus vond plaats in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem. Na de eerste dag algemene molenkennis op 7 oktober werd de tweede dag het presenteren behandeld. De deelnemers kijken met veel plezier terug op de cursus en wij wensen hen veel succes met het rondleiden van mensen op de molen. De volgende cursus staat gepland voor het voorjaar 2024.
Deze zal ook weer plaatsvinden in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem.

Gelderse molendag zaterdag 4 november 2023

Ook dit jaar organiseert de Molenfederatie Gelderland in samenwerking met het Gilde van Molenaars Gelderland de Gelderse Molendag. De dag zal dit jaar plaatsvinden op 4 november 2023. Wij hopen dat zoveel mogelijk Gelderse moleneigenaren de molen openstellen en activiteiten organiseren op en rondom de molen. Op de homepage vindt u een kaartje met welke molens te bezoeken zijn.
De poster kunt u hier downloaden.

Onderstaand persbericht is verstuurd naar diverse media. Deze kunt u ook zelf gebruiken om plaatselijke media te benaderen.

Zaterdag 4 november 2023 in het teken van de Gelderse molendag
Molens in Gelderland zetten hun deuren open

Op zaterdag 4 november is het Gelderse molendag. Daarom zetten zoveel mogelijk Gelderse molens hun deuren open om bezoek te ontvangen. Ook worden er op diverse molens activiteiten georganiseerd.

De molenaars en vrijwilligers ontvangen u, jong en oud, met open armen op deze feestelijke dag. Bezoekers krijgen een rondleiding met enthousiaste uitleg over de molen en de historie. Wat heeft er nu eigenlijk voor gezorgd dat de molen is uitgegroeid tot ons nationale symbool? En waar werden de molens allemaal voor gebruikt?
Natuurlijk voor het vermalen van graan voor ons brood, maar de molens pompten ook het land droog, zaagden het hout voor de scheepsbouw, sloegen olie uit zaden en nog veel meer. Hier kan de molenaar alles over vertellen.

Op deze molendag valt voor jong en oud van alles te beleven en te zien. Bij een harde wind kunnen de wieken draaien met een snelheid van meer dan 100 km per uur. En het draaien van de houten raderen die puur op kracht van de wind of het water worden aangedreven is al een belevenis op zich. Het is daarnaast mooi om te zien dat een molen geen batterijen of stekker heeft en al eeuwenlang op dezelfde duurzame manier functioneert.
Hoe ingenieus dat in elkaar steekt legt de molenaar u graag uit.
Veel molens verkopen diverse ambachtelijke brood- en bakmixen en organiseren speciaal voor de Gelderse molendag extra activiteiten.

 

 

 

Eerste cursus molengids afgerond

Zaterdag 1 juli is de eerste cursus molengids afgerond op het Openluchtmuseum in Arnhem. De vier deelnemers van de pilot groep hebben eerst 17 juni op de Warkense molen een lesdag algemene molenkennis gehad van molenaar Franck de Hoogh. Afgelopen zaterdag kregen ze op het Openluchtmuseum les van Ada Meurs in presentatietechnieken. Iedereen was zeer tevreden over het verloop van de cursus die afgesloten werd met de uitreiking van een certificaat van deelname, gedrukt op papier van de papiermolen in het Openluchtmuseum.
In het najaar gaan we de cursus aanbieden aan alle belangstellenden die molengids willen worden of aan molenaars en molenaars in opleiding die zich verder willen bekwamen in het presenteren richting publiek.

Molensubsidies opgenomen in coalitieakkoord

De coalitiepartijen in Gelderland hebben een coalitieakkoord bereikt wat deze week gepresenteerd is.
Tot onze grote vreugde staat daar de zin in opgenomen ‘We houden de molensubsidies in stand’.
Ondanks dit goede nieuws heeft voorzitter van de Vereniging Jos Penninx dezelfde dag alsnog ingesproken bij de hoorzitting met betrekking tot de perspectief nota. Het is namelijk nog niet duidelijk hoe deze zin geïnterpreteerd moet worden.
Slaat dit op de onderhoudssubsidie of ook op de subsidie voor de Molenfederatie?
Jos Penninx zei hierover tegen de Statenleden ‘Ik interpreteer deze heldere taal als een positief antwoord op ons verzoek, dus zowel op voortzetting van de subsidie aan onze vereniging als van de bijdrage aan draaiende molens’.
In de komende weken zal in ieder geval meer duidelijkheid komen hierover.
Maar we kunnen concluderen dat ons aller inspanningen absoluut hun effect hebben gehad.  Wij danken hierbij iedereen voor het insturen van de bezwaarschriften en bezwaarmails en we houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

 

Molenaar(s) en/of ondernemer gezocht voor molen de Vlijt en Vrieze’s Erfgoed

Op molen de Vlijt in Wapenveld is vanaf 1 juni plaats voor een of meerdere enthousiaste molenaar(s) en/of een ondernemer die de uitdaging aan wil gaan om molen de Vlijt en Vrieze’s Erfgoed verder uit te bouwen als publiekslocatie. Maar ook molenliefhebbers die een opleiding tot molenaar willen volgen, worden uitgenodigd om te reageren.
Kijk voor meer informatie op www.vriezeserfgoed.nl

 

Hoorzitting provinciale subsidie

11 april vond de hoorzitting plaats over het afschaffen van de provinciale onderhoudssubsidie voor molens en stoomgemalen. In totaal zijn er 65 bezwaren ingediend waarvan er 42 behandeld zijn. De overige bezwaren zijn òf te laat ingediend of niet ontvankelijk bevonden.

De driekoppige commissie Rechtsbescherming onder leiding van mr. Broeksteeg, luisterde aandachtig naar de toelichting op de bezwaren.
Er werd gesproken door Jos Penninx, voorzitter van de Molenfederatie Gelderland, alsmede Agnes de Boer namens de Hollandsche Molen en nog vier andere Gelderse moleneigenaren. Een aantal andere moleneigenaren was als toehoorder aanwezig en een groot aantal eigenaren liet zich vertegenwoordigen door de Molenfederatie. Er werden zowel juridische argumenten als emotionele/politieke argumenten aangevoerd om aan te tonen dat de beslissing van de provincie herzien moet worden.De vertegenwoordigers van Gedeputeerde Staten wezen erop dat er nadrukkelijk naar de juridische aspecten wordt gekeken, los van wat je inhoudelijk van zo’n beslissing kunt vinden. De commissie heeft alle argumenten aangehoord en zal nu  een advies uitbrengen. Dit advies hoeft niet gevolgd te worden maar wanneer GS afwijkt van het advies zal dat goed gemotiveerd moeten worden.  De commissie verwacht binnen 2 à 3 weken advies uit te brengen waarna GS een besluit neemt.Dit zal ook 2 à 3 weken duren. Daarna krijgen alle bezwaarmakers bericht. De commissie buigt zich ook nog over de vraag of op alle bezwaren tegelijk of op elk bezwaar afzonderlijk geadviseerd zal worden. Het was voor de provincie de eerste keer dat er zoveel bezwaarschriften tegelijk moesten worden behandeld. Dit geeft duidelijk de eensgezindheid van het Gelderse molenveld weer. De conclusie van de hoorzitting is dat de commissie goed geluisterd heeft naar de ingebrachte argumenten. De argumentatie van de verschillende sprekers was ook goed op elkaar afgestemd. Het is echter niet te voorspellen wat de commissie zal adviseren. Dat zullen we moeten afwachten. Er is ook gesproken over een mogelijk langere afbouwregeling van de subsidie maar dat is zeker geen oplossing. Beter zou de provincie de subsidie niet slechts voortzetten maar juist ook verhogen gezien alle gestegen kosten. Tenslotte zorgt goed onderhoud voor minder hoge kosten op de lange termijn! De Molenfederatie zal de lobby richting de politiek dus zeker voortzetten ongeacht de uitkomst van de hoorzitting.

Afschaffen provinciale molensubsidie

Afgelopen najaar heeft de provincie n.a.v. de provinciale herijkingsoperatie besloten te stoppen met de subsidie ‘5.5 historische molens en stoomgemalen’. Via deze regeling konden moleneigenaren €2000,- op jaarbasis ontvangen voor onderhoud en het laten draaien van molens en stoomgemalen.
De provincie heeft alle eigenaren een brief gestuurd over dit besluit met de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen. De Molenfederatie Gelderland heeft, in samenwerking met De Hollandsche Molen, een bezwaarschrift opgesteld wat door tientallen eigenaren is ondertekend en verstuurd.
Als reactie daarop stuurde de provincie alle eigenaren een brief met daarin onderstaande verklaring:

De financiële situatie van de provincie Gelderland verandert. Onze inkomsten nemen af, waardoor de huidige uitgaven niet meer in balans zijn met de inkomsten. Daarom moeten wij nu keuzes maken. We doen dit nu om te voorkomen dat we in een volgende bestuursperiode harder moeten ingrijpen, met (nog) grotere consequenties voor onze inwoners en partners. Een dergelijke keuze wordt niet zomaar gemaakt. We hebben eerst gekeken naar onze wettelijke taken. Die taken hebben wij hoe dan ook te vervullen. Dit geldt ook voor gemaakte bestuurlijke afspraken. Daarnaast is onderzocht welke taken wij het beste zouden kunnen blijven uitoefenen. Welke terreinen en onderdelen zijn het meest geschikt voor de provincie om invloed op uit te oefenen? Wat is minder geschikt of minder passend binnen onze visie in dat kader? Wat voor ruimte biedt onze begroting? De huidige begroting biedt helaas geen ruimte aan alle activiteiten van onze huidige partners.

Op 16 november 2022 hebben Provinciale Staten het besluit genomen om inderdaad te gaan bezuinigen. Hiervoor was een mild en een intensiever bezuinigingsscenario voorgedragen, waarbij in beide gevallen de structurele subsidie voor de Gelderse Molens zou komen te vervallen. Eén van de overwegingen tot het laten vervallen van deze subsidie is dat onze wettelijke taak op het gebied van cultureel erfgoed beperkt is. Denk hierbij vooral aan toezichthoudende taken. Daarnaast zijn er ook geen bestuurlijke afspraken op dit gebied. Ook hebben wij als provincie voor het opzetten van een belangenorganisatie voor Gelderse Molens al eerder geld gegeven.
Wij blijven jaarlijks geld aan de Monumentenwacht geven die zich onder meer inzet voor onderhoudsinspecties aan Gelderse Molens. Als provincie zien wij geen aanleiding om Gelderse Molens extra te ondersteunen in de kosten van onderhoud. We willen onze Gelderse monumenten in dat opzicht – in totaal ongeveer 20.000 – zo gelijk mogelijk behandelen. Met het oog hierop hebben wij het besluit genomen dat wij vanaf 2024 geen structurele subsidie meer geven ten behoeve van het onderhoud van Gelderse Molens.

Naar aanleiding van de ingediende bezwaren zal er 11 april een hoorzitting plaatsvinden.
De Molenfederatie hoopt dat zoveel mogelijk eigenaren hierbij aanwezig zullen zijn.
Degene die hier niet bij kunnen zijn kunnen de Molenfederatie machtigen om zich te laten vertegenwoordigen. Hiertoe hebben alle eigenaren die aangesloten zijn bij de Molenfederatie reeds een machtigingsformulier ontvangen.

  • 1
  • 2