Vereniging Molenfederatie Gelderland

De Vereniging Molenfederatie Gelderland, kortweg Molenfederatie Gelderland is op 25 mei 2021 opgericht. Primair doel is de belangenbehartiging van de gehele Gelderse molenwereld. De Federatie wil draagvlak verkrijgen onder eigenaren en bedrijfsmatige en vrijwillige molenaars. 
Hiervoor gaat de Federatie intensief samen werken met de al veel langer bestaande Stichting Vrienden van de Gelderse Molen (SVGM), welke onder haar bestaande naam actief blijft.  
De Federatie richt zich op moleneigenaren en plaatst ondersteuning van deze groep op de eerste plaats. Tegelijkertijd wil de Federatie alle betrokkenen, werkzaam op molengebied in Gelderland, met elkaar verbinden.  

Concreet werkt de Federatie aan : 

  • Instandhouding van alle molens in Gelderland
  • Samenbrengen van alle moleneigenaren in de Vereniging Molenfederatie Gelderland
  • Samenbrengen van alle betrokkenen in de provincie Gelderland zoals: molenaars, molenbouwers, molengilde, molenadviseurs enz.
  • Ondersteunen en vertegenwoordigen van de moleneigenaren op het gebied van aanvraag subsidie, onderhoud, brandpreventie, molenbiotoop, enz.

De Federatie werkt nauw samen met de provincie Gelderland en heeft dankzij de steun van de provincie een molenconsulent aan kunnen stellen.
De provincie op haar beurt voorziet in een jaarlijkse onderhoudssubsidie voor molens en stoomgemalen, en de subsidieregeling voor functioneel erfgoed. Tevens stelt de provincie budget beschikbaar voor de Gelderse monumentenfonds-hypotheek.
De Federatie is verheugd dat de provincie middels een actief subsidiebeleid de noodzaak inziet van de ondersteuning van ons molenbestand.

Dit geeft de Federatie de mogelijkheid op te treden als koepelorganisatie voor de moleneigenaren in de provincie Gelderland en als aanspreekpunt voor de landelijke belangenbehartiger de Vereniging de Hollandsche Molen.

Het laatste nieuws:

Afschaffen provinciale molensubsidie

7 maart 2023
Afgelopen najaar heeft de provincie n.a.v. de provinciale herijkingsoperatie besloten te stoppen met de subsidie ‘5.5 historische molens en stoomgemalen’. Via deze regeling konden moleneigenaren €2…

Veel media aandacht voor het afschaffen van de provinciale subsidie

Stichting Vrienden van de Gelderse Molen

Deze stichting heeft als doelstelling  de bevordering van het behoud en in werking houden van de in de provincie Gelderland aanwezige wind-, ros- en waterradmolens, een en ander in de meest uitgebreide zin. Sinds de oprichting werkt de Federatie nauw samen met de SVGM. Op termijn zal er gekeken worden naar een intensievere samenwerking op bestuurlijk niveau tussen beide. Momenteel wordt nagedacht over hoe dit vorm te geven.
Vooralsnog kunnen alleen de eigenaren van molens lid worden van de Federatie waarmee zij aanspraak kunnen maken op ondersteuning vanuit de Federatie. Deze moleneigenaren ontvangen daarna het kwartaalblad ‘De Gelderse Molen’ van de SVGM. Voor de molenliefhebbers die reeds donateur zijn van de SVGM verandert er niets. Vrijwillige molenaars worden gestimuleerd lid te worden van de SVGM. Ook zij ontvangen dan automatisch het kwartaalblad van de stichting met het Gelderse molennieuws.

geldersemolen

Voor moleneigenaren

De Molenfederatie Gelderland wil de eigenaren ondersteunen bij werkzaamheden die voor hen…

Voor molenaars

Een vrijwillig molenaar laat de molen namens de eigenaar draaien. Vaak verricht hij of zij tijdens de dagen dat…

Voor gemeenten

De Federatie ondersteunt gemeenten in hun hoedanigheid van moleneigenaar. Op dit moment zijn …

vmfg-home

Vereniging Molenfederatie Gelderland

heeft haar kantoor in het pand van
Geldersch Landschap & Kasteelen

A          Zijpendaalseweg 44
            6814 CL Arnhem

             Postbus 7005
             6801 HA Arnhem

E          info@molenfederatiegelderland.nl

KVK     82 87 97 96

RSIN    86 26 38 68 9

IBAN    NL98 ABNA 01 01 74 21 93

Molenconsulent

Thomaz van Os

E        thomaz@molenfederatiegelderland.nl

T        06 28 42 26 40

Vereniging
Molenfederatie
Gelderland

heeft haar kantoor in het pand van
Geldersch Landschap & Kastelen

A    Zijpendaalseweg 44
       6814 CL   Arnhem

       Postbus 7005
       6801 HA Arnhem

E     secretaris@molenfederatiegelderland.nl

KVK     82 87 97 96

RSIN    86 26 38 68 9

IBAN    NL98 ABNA 01 01 74 21 93

Molenconsulent

Thomaz van Os

E      thomaz@molenfederatiegelderland.nl

T      06 28 42 26 40