Skip to main content

Statuten Vereniging Molenfederatie Gelderland

Artikel 1. Begripsbepalingen.

In deze statuten wordt verstaan onder:

– Algemene Vergadering:
het orgaan van de Vereniging dat wordt gevormd door stemgerechtigde leden van  de Vereniging;

– Bestuur:
het Bestuur van de Vereniging;

– Molen:
windmolen of waterradmolen;

– Schriftelijk:
bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar  communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden  ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden  vastgesteld;

– Statuten:
de statuten van de Vereniging;

– Wetsvoorstel 34491:
het wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uniformering en de verduidelijking van enkele bepalingen omtrent het bestuur en de raad van commissarissen van rechtspersonen (Wet bestuur en toezicht  rechtspersonen) (parlementair nummer 34491).

Artikel 2. Naam.

De Vereniging draagt de naam: Vereniging Molenfederatie Gelderland.

Artikel 3. Zetel.

De Vereniging heeft haar zetel in de gemeente Arnhem.

Artikel 4. Doel.

 1. De Vereniging heeft ten doel:
  a. de belangen te behartigen van de gehele Gelderse molenwereld (eigenaren, bedrijfsmatige en vrijwillige molenaars) in de richting van de drie overheidslagen;
  b. de contacten tussen moleneigenaren onderling te verbeteren en te versterken;
  c. de moleneigenaren te ondersteunen bij hun taken op het gebied van subsidieregelingen, subsidiewerving, molen- en sprengenbiotoop, juridisch-, planologisch- en strategisch gebied;
  d. als service-instituut te fungeren voor de Gelderse molenwereld;
  e. de belangstelling voor molens te stimuleren en de moleneigenaren en vrijwilligers te stimuleren het publieksbereik van hun molens te vergroten;
  f. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  De Vereniging heeft niet ten doel om molens in eigendom te bezitten of te  verkrijgen.
 2. De Vereniging tracht het doel onder meer te bereiken door het opzetten en in stand houden van een kleine slagvaardige organisatie met een breed draagvlak en – het eventueel inhuren van facilitaire ondersteuning.
 3. De Vereniging heeft niet ten doel het maken van winst.

  Artikel 5. Leden.

  1. Leden van de Vereniging kunnen zijn natuurlijke personen en rechtspersonen, die eigenaar zijn van één of meer molens in Gelderland.
  2. Het Bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

  Artikel 6. Toelating.

  1. Het Bestuur beslist omtrent de toelating van leden.
  2. Bij niet-toelating tot lid kan de Algemene Vergadering alsnog tot toelating besluiten.

  Artikel 7. Einde van het lidmaatschap.

  1. Het lidmaatschap van de Vereniging eindigt:
   a. in geval van een lid-natuurlijk persoon door de dood van het lid;
   b. door opzegging door het lid;
   c. door opzegging door de Vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor  het lidmaatschap bij de Statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn  verplichtingen jegens de Vereniging niet nakomt, alsook wanneer  redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te  laten voortduren;
   d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de Statuten,  reglementen of besluiten van de Vereniging handelt, of de Vereniging op  onredelijke wijze benadeelt;
   e. in geval van een lid-rechtspersoon doordat zij ophoudt te bestaan.
  2. Opzegging door de Vereniging geschiedt door het Bestuur.
  3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de Vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van een jaar. Voorts kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de  Vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap  te laten voortduren.
  4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het voorgaande lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
  5. Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen één maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de Vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7 Boek 2 Burgerlijk Wetboek.
  6. Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen één maand nadat hem een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt, of wel zijn verplichtingen ten opzichte van de Vereniging zijn verzwaard, bekend is geworden of medegedeeld. Het besluit is alsdan niet op hem van toepassing. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij  zijn geldelijke rechten en verplichtingen zijn gewijzigd, te zijnen opzichte uit te  sluiten.
  7. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het Bestuur.
  8. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de Vereniging op grond dat een lid zijn verplichtingen jegens de Vereniging niet nakomt, alsook dat redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de Algemene Vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste Schriftelijk van het besluit met opgave van  redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien  verstande evenwel dat het geschorste lid het recht heeft zich in de Algemene  Vergadering waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt behandeld, te verantwoorden.
  9. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

   Artikel 8. Jaarlijkse bijdragen. Verbintenissen.

   1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de Algemene Vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
   2. Het Bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
   3. Het Bestuur is, na daartoe verkregen toestemming van de Algemene Vergadering, bevoegd verbintenissen aan het lidmaatschap te verbinden.

    Artikel 9. Bestuur.

    1. Het Bestuur bestaat uit een door de Algemene Vergadering te bepalen aantal van drie of meer personen die door de Algemene Vergadering worden benoemd, met dien verstande dat de leden van het eerste Bestuur bij deze akte worden benoemd. De benoeming van bestuurders geschiedt uit de leden van de Vereniging, behoudens het bepaalde in lid 2 van dit artikel. Indien een rechtspersoon lid van de Vereniging is en een vertegenwoordiger van die  rechtspersoon tot lid van het Bestuur wordt benoemd, geldt de benoeming van  vertegenwoordiger als benoeming uit de leden van de Vereniging.
    2. De Algemene Vergadering kan besluiten dat bestuurders buiten de leden wordt benoemd, mits tenminste de helft van het aantal leden van het Bestuur lid is van de Vereniging. Indien een vacature voor het Bestuur niet kan worden vervuld uit de leden, kan de Algemene Vergadering besluiten om de voorwaarde te laten vervallen dat tenminste de helft van het aantal leden van het Bestuur lid dient te zijn van de Vereniging.
    3. De benoeming van bestuurders geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4 van dit artikel. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het Bestuur als ten  minste twintig procent (20%) van de leden. De voordracht van het Bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering  meegedeeld. Een voordracht door twintig procent (20%) of meer van leden moet vóór de  aanvang van de vergadering Schriftelijk bij het Bestuur worden ingediend.
    4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene Vergadering, genomen in een vergadering waarin ten minste twee derden van de leden vertegenwoordigd is. Indien de voordracht één kandidaat voor een te vervullen plaats bevat, heeft een  besluit over de voordracht tot gevolg dat de kandidaat is benoemd, tenzij het  bindende karakter aan de voordracht wordt ontnomen.
    5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de Algemene Vergadering overeenkomstig het voorgaande lid aan de opgemaakte voordrachten het bindend  karakter te ontnemen, dan is de Algemene Vergadering vrij in de keus.
    6. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

     Artikel 10. Einde lidmaatschap Bestuur. Periodiek aftreden. Schorsing.

     1. Elke bestuurder, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
     2. Elke bestuurder treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een door het Bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is eenmaal onmiddellijk herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature  wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
     3. Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt voorts:
      a. door het eindigen van het lidmaatschap van de Vereniging ten aanzien van een bestuurder die uit de leden benoemd is;
      b. door bedanken.

      Artikel 11. Functies in het Bestuur. Besluitvorming van het Bestuur.

      1. Het Bestuur (met uitzondering van het eerste Bestuur waarvan de leden in functie worden benoemd) wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een  penningmeester aan, die samen het Dagelijks Bestuur vormen.  Het Bestuur kan voor elk van hen uit zijn midden een vervanger aanwijzen.  Een bestuurder kan meer dan één functie bekleden.
      2. Van het verhandelde in elke vergadering van het Bestuur worden door de secretaris notulen opgemaakt die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.
      3. Besluiten van het Bestuur kunnen in plaats van in vergadering ook Schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen van alle bestuurders.
      4. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vereniging en de met haar verbonden of organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit zou kunnen worden genomen, wordt het  besluit genomen door de Algemene Vergadering.
      5. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het Bestuur worden gegeven.

       Artikel 12. Taak van het Bestuur. Vertegenwoordiging. Vergoedingen.

       1. Behoudens de beperkingen volgens de Statuten is het Bestuur belast met het besturen van de Vereniging. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de  Vereniging en de met haar verbonden organisatie. Het Dagelijks Bestuur is belast met de uitvoering van alle besluiten die het Bestuur  van de Vereniging heeft genomen.
       2. Indien het aantal bestuurders beneden drie is gedaald, blijft het Bestuur bevoegd. Het Bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering bijeen te roepen waarin de voorziening in de ontstane vacature(s) aan de orde komt. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder  wordt de Vereniging tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de  Algemene Vergadering steeds moet zijn aangewezen. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat
        a. de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken;
        b. de bestuurder is geschorst.
       3. Het Bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het Bestuur worden benoemd.
       4. Het Bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene Vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de Vereniging ter zake van deze handelingen. Op het ontbreken van vorenbedoelde goedkeuring van de Algemene Vergadering  kan tegen derden beroep worden gedaan.
       5. De Algemene Vergadering is bevoegd besluiten van het Bestuur aan haar goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en Schriftelijk aan het  Bestuur te worden meegedeeld.
       6. Onverminderd het in lid 4 van dit artikel bepaalde wordt de Vereniging vertegenwoordigd door het Bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijke  handelend bestuurders. In geval van een tegenstrijdig belang tussen de Vereniging en een bestuurder kan de  Vereniging worden vertegenwoordigd door de bestuurder of de andere persoon die  de Algemene Vergadering daartoe aanwijst.
       7. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.

        Artikel 13. Bestuursverslag. Rekening en verantwoording.

        1. Het boekjaar van de Vereniging valt samen met het kalenderjaar.
        2. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de Vereniging naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Vereniging kunnen worden gekend. 
        3. Het Bestuur brengt op een Algemene Vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vier maanden door de Algemene Vergadering, een bestuursverslag uit over de gang van zaken in de Vereniging en over het gevoerde beleid. Het Bestuur legt de op papier gestelde balans en de staat van baten en lasten met  een toelichting ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening  van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding  gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte van de gezamenlijke bestuurders  vorderen dat de bestuurders deze verplichtingen nakomen.
        4. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een financiële commissie van ten minste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het Bestuur. De financiële commissie onderzoekt de in de tweede volzin van lid 3 van dit artikel genoemde stukken en brengt aan de Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het Bestuur is verplicht de financiële commissie ten behoeve van haar onderzoek  alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas van de  Vereniging en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere  gegevensdragers van de Vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.
        5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de financiële commissie zich door een deskundige doen bijstaan.
        6. De last van de financiële commissie kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere financiële commissie.
        7. Het Bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het hierna in lid 8 van dit artikel bepaalde.
        8. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

         Artikel 14. Algemene Vergaderingen.

         1. Aan de Algemene Vergadering komen in de Vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de Statuten aan het Bestuur zijn opgedragen.
         2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een Algemene Vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
          a.het bestuursverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 13 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
          b. de benoeming van de in artikel 13 genoemde commissie voor het volgende boekjaar;
          c. voorziening in eventuele vacatures;
          d. voorstellen van het Bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
         3. Andere Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen zo dikwijls het Bestuur dit wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de Statuten verplicht is.
         4. Voorts is het Bestuur op Schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van tenminste één tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen  de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig  artikel 18 of bij advertentie in ten minste één ter plaatse waar de Vereniging  gevestigd is veel gelezen dagblad, met inachtneming van de in artikel 18 vermelde oproepingstermijn. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuurders belasten met de leiding van  de vergadering en het opstellen van de notulen.

         Artikel 15. Toegang en stemrecht.

         1. Toegang tot de Algemene Vergadering hebben alle leden van de Vereniging en de bestuurders die geen lid van de Vereniging zijn. Leden die rechtspersoonlijkheid bezitten kunnen zich bij een Algemene  Vergadering slechts laten vertegenwoordigen door één natuurlijk persoon die  bevoegd is het lid te vertegenwoordigen, dan wel door een andere natuurlijk  persoon die door het betreffende lid daartoe is gevolmachtigd. Leden kunnen zich zowel eenmalig als doorlopend en zowel in de Algemene Vergadering als terzake van communicatie laten vertegenwoordigen door een door het betreffende lid aan te wijzen persoon. Zowel een aanwijzing als een intrekking van de vertegenwoordiging dient Schriftelijk aan het Bestuur te geschieden. Geen toegang hebben geschorste leden, behoudens het bepaalde in lid 8 van artikel  7 en geschorste bestuurders.
         2. Over toelating van andere dan de in lid 1 van dit artikel bedoelde personen beslist de Algemene Vergadering.
         3. Ieder lid van de Vereniging dat niet geschorst is, heeft een aantal stemmen dat overeenkomt met het aantal molens waarvoor het betreffende lid contributie voldoet. De bestuurder die geen lid van de Vereniging is, heeft een raadgevende stem.
         4. Een lid kan zijn stem door een Schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen, of door een vertegenwoordiger als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
         5. Indien het Bestuur bij de oproeping tot een Algemene Vergadering de mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de leden bevoegd hun stemrecht door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i) de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt, (ii) het lid kan worden geïdentificeerd, (iii) het lid rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op  de vergadering, en (iv) indien deze mogelijkheid daartoe is geopend, het lid kan  deelnemen aan de beraadslagingen.
         6. Indien het Bestuur de mogelijkheid daartoe Schriftelijk heeft geopend, kunnen stemmen voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan de dertigste dag voor die van de vergadering, op een speciaal daartoe aangewezen e-mailadres. Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die in de Algemene Vergadering worden uitgebracht.

          Artikel 16. Voorzitterschap. Notulen.

          1. De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere  bestuurders door het Bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de  vergadering daarin zelve.Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste  ter vergadering aanwezige persoon.
          2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het  verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden  gebracht.

          Artikel 17. Besluitvorming van de Algemene Vergadering.

          1. Het ter Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd  over een niet Schriftelijk vastgelegd voorstel.
          2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of door middel van stembriefjes geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke  stemming.
          3. Voor zover de Statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
          4. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.
          5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of in geval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden  herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft  verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.  Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming)  wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is  gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij die voorafgaande stemming  het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één  persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij  de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot  wie van beiden is gekozen.
          6. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen, onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel.
          7. Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat de stemmen door middel van stembriefjes  worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige  stemgerechtigde verlangen dat de stemmen door middel van stembriefjes worden  uitgebracht. Stemming door middel van stembriefjes geschiedt bij ongetekende gesloten  briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke  stemming verlangt.
          8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het Bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Vergadering. Dit geldt ook voor besluiten tot wijziging van de Statuten of tot ontbinding van de  Vereniging.
          9. Zolang in een Algemene Vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot wijziging van de Statuten of tot ontbinding van de Vereniging- ook al is de oproeping niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

           Artikel 18. Bijeenroeping Algemene Vergadering.

           1. De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het Bestuur, onverminderd het bepaalde in artikel 14 lid 4. De oproeping geschiedt Schriftelijk aan de adressen (waaronder begrepen e-  mailadressen) van de leden volgens het register bedoeld in artikel 5.  De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste veertien dagen. Indien een lid hiermee Schriftelijk instemt, kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel Schriftelijk aan de Vereniging is bekend gemaakt.
           2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 19 en 20.

            Artikel 19. Wijziging van de Statuten.

            1. Onverminderd het bepaalde in artikel 17 leden 8 en 9 kan in de Statuten geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de Statuten zal worden voorgesteld.
            2. Zij die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot wijziging van de Statuten hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
            3. Een besluit tot wijziging van de Statuten behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt na die  vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier weken  na de eerste vergadering waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering  aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden,  kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee derden van de  uitgebrachte stemmen.
            4. Een wijziging van de Statuten treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.Tot het doen verlijden van de akte is iedere bestuurder bevoegd.

            Artikel 20. Ontbinding.

            1. De Vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Vergadering. Het bepaalde in de leden 1 en 3 van artikel 19 is van overeenkomstige toepassing.
            2. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders. Het Bestuur kan besluiten andere personen tot vereffenaar te benoemen.
            3. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Vereniging wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Vereniging of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Vereniging heeft.
            4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Vereniging gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
            5. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1 Boek 2 Burgerlijk Wetboek van toepassing. 

             Artikel 21. Huishoudelijk reglement.

             1. De Algemene Vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
             2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de Statuten.

             Artikel 22. Overgangsbepaling.

             Indien het Wetsvoorstel 34491 in werking treedt, komt artikel 12 lid 6 te luiden als volgt:

             lid 6: Onverminderd het in lid 4 van dit artikel bepaalde wordt de Vereniging vertegenwoordigd door het Bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijke  handelend bestuurders.

             Artikel 23. Overgangsbepaling.

             Het eerste boekjaar van de Vereniging loopt tot en met éénendertig december tweeduizend éénentwintig. Dit artikel vervalt nadat het eerste boekjaar is geëindigd.