Rijkssubsidie voor molenonderhoud

De Rijksdienst voor Cultuur en Erfgoed voorziet in een onderhoudssubsidie voor molens.
De zogenoemde SIM regeling (Subsidie Instandhouding Monumenten).
De instandhoudingssubsidie is bestemd voor sober en doelmatig onderhoud op basis van een 6-jarig onderhoudsplan. Molens hebben op grond van hun onderhoudsbehoefte een aparte status.

1 De subsidiabele kosten op grond waarvan het subsidiebedrag wordt bepaald, zijn ten hoogste 3 procent van de herbouwwaarde.
2 In afwijking van het eerste lid zijn de subsidiabele kosten op grond waarvan het subsidiebedrag wordt bepaald ten hoogste € 60.000 voor een molen.

De SIM regeling loopt voor een periode van zes jaar. Ieder jaar tussen 1 februari en 31 maart kun je een aanvraag indienen voor de nieuwe periode. Bij toekenning gaat deze dan in januari het daarop volgende jaar in. Het maximaal aan te vragen bedrag bedraagt 60% van € 60.000. Dit houdt in dat je maximaal € 36.000 kunt ontvangen over zes jaar mits je als eigenaar € 24.000 bijdraagt. Het is niet verplicht om het maximale bedrag aan te vragen. Je kunt ook minder aanvragen. Ook ben je niet verplicht om het aangevraagde geld op te maken. Als je het niet gebruikt wordt het aan het einde van de periode verrekend.
 
Voor de aanvraag heb je een Periodiek Instandhoudingsplan (PIP) nodig.

Voorbeeld excel pagina 1 van 40

Hierin staan de werkzaamheden vermeld die je als eigenaar verwacht te gaan doen in de komende periode.
Door onverwachte omstandigheden kan het zijn dat je niet aan je prestatie kunt voldoen
(bv. prijsstijgingen of acute reparaties). Neem dan vooral contact op met de RCE om hierover te overleggen. Als je namelijk niet aan je prestatie hebt voldaan bestaat de kans dat je terug moet betalen. Ook als je niet subsidiabele kosten hebt opgevoerd dien je deze terug te betalen.
Je ontvangt ter financiering namelijk voorschotten en afhankelijk van de hoogte van de verleende subsidie stelt de RCE​ na 6 jaar de uiteindelijke subsidie vast aan de hand van een verantwoording.
Daarom kan het absoluut raadzaam zijn om een deskundige in de arm te nemen voor het invullen van het PIP plan. Zij weten precies wat wel en niet subsidiabel is en wat de geldende subsidiabele uurlonen zijn.

Naast een PIP plan heb je ook een actueel inspectierapport nodig welke niet ouder is dan twee jaar op het moment van indienen van de aanvraag. Het rapport geeft inzicht in de gebreken, oorzaken en eventuele gevolgen daarvan. Daarnaast geeft het adviezen over de uit te voeren werkzaamheden in volgorde van urgentie en over de termijnen van aanpak. Het rapport dient opgesteld te zijn door een deskundige. Veelal zal een inspectierapport kleurenfoto’s bevatten welke ter onderbouwing van de rapportage dienen. Mochten die foto’s daarin niet zijn opgenomen moeten die los worden bijgevoegd en duidelijk omschreven.

Als laatste dient de aanvraag ook een werkomschrijving te bevatten met een overzicht van de aard en omvang van de uit te voeren werkzaamheden en omschrijving van de beoogde resultaten. Nader omschreven de constructies, materialen, afwerkingen en kleuren en de manier van uitvoering en verwerking. Bij ingrijpende werkzaamheden dient een en ander opgenomen te zijn in een bestek of besteksparagrafen.

Subsidiabele kosten

Vereniging Molenfederatie Gelderland

heeft haar kantoor in het pand van
Geldersch Landschap & Kasteelen

A          Zijpendaalseweg 44
            6814 CL Arnhem

             Postbus 7005
             6801 HA Arnhem

E          info@molenfederatiegelderland.nl

KVK     82 87 97 96

RSIN    86 26 38 68 9

IBAN    NL98 ABNA 01 01 74 21 93

Molenconsulent

Thomaz van Os

E        thomaz@molenfederatiegelderland.nl

T        06 28 42 26 40

Vereniging
Molenfederatie
Gelderland

heeft haar kantoor in het pand van
Geldersch Landschap & Kastelen

A    Zijpendaalseweg 44
       6814 CL   Arnhem

       Postbus 7005
       6801 HA Arnhem

E     secretaris@molenfederatiegelderland.nl

KVK     82 87 97 96

RSIN    86 26 38 68 9

IBAN    NL98 ABNA 01 01 74 21 93

Molenconsulent

Thomaz van Os

E      thomaz@molenfederatiegelderland.nl

T      06 28 42 26 40