Restauratiesubsidie provincie Gelderland

De provincie Gelderland voorziet in de regeling ‘functioneel gebruik erfgoed’.
Deze loopt (vooralsnog) tot einde 2023.
Eigenaren van molens kunnen hierop een beroep doen m.b.t
– restauratie / groot onderhoud
– maatregelen ter vermindering van energieverbruik van erfgoed
– herbestemming van erfgoed
en
– het verrichten van onderzoek of procesondersteuning ter voorbereiding van bovenstaande activiteiten.  
De bijdrage van de provincie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 25.000 en een maximum van € 250.000 per aanvraag. Voor restauratie / groot onderhoud zijn de kosten in totaal dus minimaal € 50.000. Daaronder kun je geen aanvraag doen.
(Voor het verrichten van onderzoek bedraagt de subsidie maximaal 50% van de kosten van de subsidiabele activiteit, met een minimum van € 5.000 en een maximum van € 50.000.)
 De financiering van de andere 50% zijn de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Deze kunnen komen uit bijvoorbeeld eigen kapitaal, bijdragen van fondsen of gemeentelijke bijdragen.  

De eerste stap als eigenaar is de een plan maken. Dit houdt in dat je zorgt voor een inspectierapport,
een projectplan, een kostenraming en een financieringsplan. Als dit niet gedekt is zal de provincie geen subsidie toekennen. Je mag wel mogelijke inkomsten opvoeren (bijvoorbeeld inkomsten uit aanvragen bij fondsen) maar er moet wel een garantstelling zijn voor als dat niet lukt of als de opbrengst hieruit minder is dan verwacht. Daarna vraag je een gesprek aan bij de provincie.
Daarin worden looptijd en planning doorgelopen, tips gegeven en gekeken naar wat realistisch is.
Neem ook contact op met de gemeente voor eventuele vergunningen en houdt rekening met de wet natuurbescherming.
Een ecologisch deskundige kan met een quickscan bepalen welke beschermde soorten er voorkomen en wat de effecten van je activiteit op deze soorten kunnen zijn. Uit het onderzoek komt dan naar voren of je verplicht bent een ontheffing aan te vragen. Als je werkzaamheden in of nabij een Natura 2000-gebied uitvoert, kan het zijn dat een vergunning nodig is.

Als alle stukken aangeleverd en akkoord zijn volgt een gesprek op locatie.
Indien alles akkoord is krijg je een subsidielink waarmee je op het subsidieportaal de subsidie kunt aanvragen. Dat is de formele aanvraag datum. Je moet wel zorgen dat het project binnen de gevraagde looptijd is afgerond.
Aangezien het vaak lange trajecten betreft qua looptijd is het van belang hier in de aanvraag rekening mee te houden. Prijsstijgingen zijn namelijk het risico van de eigenaar.
De toegekende subsidie wordt later nooit verhoogd door onvoorziene omstandigheden.
Je kunt wel tijdens het proces aanpassingen doen in je plan mits je het goed overlegt. Doe je dit niet kan het zijn dat je subsidie terug moet betalen omdat je niet aan je prestatie voldaan hebt.
Goed overleg is dus van groot belang!

Na afloop van de restauratie dien je een prestatieverklaring in waarin je aantoont wat je gedaan hebt. Deze wordt door de provincie beoordeeld. Bij goedkeuring kan de restauratie opgeleverd worden. Bij een negatieve beoordeling bestaat de kans dat er geld terugbetaald moet worden.

Als eigenaar kun je zelf bij de provincie aangeven hoe en wanneer je het geld wilt ontvangen.
Het is maximaal 80% van de totale bijdrage. Dat kan ineens vooraf, maar dat kan bijvoorbeeld ook in twee keer 40% of 4 keer 20% gedurende het traject. In het geval dat een bank negatieve rente rekent over tegoeden kan dit raadzaam zijn.
De overige 20% worden uitgekeerd na het indienen en de beoordeling van de prestatieverklaring.
   
Kijk hier voor de volledige regels van de regeling en een bestand met veel gestelde vragen.   
 

Vereniging Molenfederatie Gelderland

heeft haar kantoor in het pand van
Geldersch Landschap & Kasteelen

A          Zijpendaalseweg 44
            6814 CL Arnhem

             Postbus 7005
             6801 HA Arnhem

E          info@molenfederatiegelderland.nl

KVK     82 87 97 96

RSIN    86 26 38 68 9

IBAN    NL98 ABNA 01 01 74 21 93

Molenconsulent

Thomaz van Os

E        thomaz@molenfederatiegelderland.nl

T        06 28 42 26 40

Vereniging
Molenfederatie
Gelderland

heeft haar kantoor in het pand van
Geldersch Landschap & Kastelen

A    Zijpendaalseweg 44
       6814 CL   Arnhem

       Postbus 7005
       6801 HA Arnhem

E     secretaris@molenfederatiegelderland.nl

KVK     82 87 97 96

RSIN    86 26 38 68 9

IBAN    NL98 ABNA 01 01 74 21 93

Molenconsulent

Thomaz van Os

E      thomaz@molenfederatiegelderland.nl

T      06 28 42 26 40