Biotoopbeschrijving provinciale omgevingsverordening Gelderland

IDN                            NL.IMRO.9925.PVOmgverordeningGC-gc08

Plantype                  provinciale verordening

Plandatum             31-03-2021 geconsolideerd 28-02-2022

21 Molen

Door windkracht aangedreven krachtwerktuig met de status van monument ingevolge de Monumentenwet, inclusief het bouwwerk waarin bedoeld werktuig zich bevindt, dat specifiek is opgericht, bestemd of geschikt voor de uitoefening van het maalbedrijf.

22 Molenbiotoop

Omgeving van een molen gelegen binnen een straal van 400 meter gerekend vanaf het middelpunt van de molen.

De geometrische plaatsbepaling van de molenbiotoop is vervat in het GML-bestand NL.IMRO.9925.PVOmgverordening-vst1 en is verbeeld op de bij deze verordening behorende kaart Regels Erfgoed.


2.8.2 Molenbiotoop

artikel 2.8.2.1 Molenbiotoop

  1. In bestemmingsplannen die betrekking hebben op gronden gelegen binnen de Molenbiotoop wordt geen nieuwe bebouwing danwel beplanting toegestaan, tenzij in de toelichting bij het bestemmingsplan wordt aangetoond dat het functioneren van de molen door middel van windvang niet wordt beperkt.
  2. Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor de molens staande en gelegen in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem.

Molenbiotoop (artikel 2.8.2.1)

Windmolens met een monumentenstatus vormen een onlosmakelijk onderdeel van de regionale identiteit. Daarom streeft Gelderland naar het behoud en bescherming van molenbiotopen. Gemeenten dienen hiermee rekening te houden bij het opstellen van bestemmingsplannen. De bescherming van molenbiotopen betreft vooral behoud van het functioneren door middel van een vrije windvang.

Verder dient rekening te worden gehouden met de belevingswaarde en het historisch karakter van de omgeving van de molen. Het bestemmingsplan dient waarborgen te bieden ter bescherming van het functioneren van de molen door middel van een vrije windvang. Voor windtoevoer geldt dat binnen een straal van 400 meter gerekend vanaf het middelpunt van de molen, beperkingen moeten worden gesteld aan het oprichten van bebouwing en beplanting.

Met name in een bebouwde omgeving kunnen ook andere belangen in het geding zijn waarbij zekere beperkingen ten aanzien van de windvang of de belevingswaarde niet altijd zijn uit te sluiten. burgemeester en wethouders kunnen Gedeputeerde Staten verzoeken om een ontheffing in het geval de verwezenlijking van het gemeentelijk ruimtelijk beleid wegens bijzondere omstandigheden onevenredig wordt belemmerd in verhouding tot de met die regels te dienen provinciale belangen.

Dit verzoek zal echter goed moeten worden beargumenteerd, waarbij met het belang van het behoud van het goed functioneren door middel van windvang nadrukkelijk rekening dient te worden gehouden. Het plan zal hiervoor waarborgen moeten bevatten. Het is denkbaar in het bestemmingsplan aanlegbepalingen op te nemen, bijvoorbeeld met het oog op beplanting in een zone rond de molen, waarbij verplichte advisering door een molendeskundige wordt voorgeschreven. Het is daartoe noodzakelijk de waarde van de molen en de bij de molen behorende zone (molenbiotoop) in de doeleindenomschrijving te benoemen.
Artikel 2.8.2.1 is niet van toepassing op de molens van het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem.

Omgevingsvisie Gaaf Gelderland Januari 2023:

Molenbiotoop

gebied rondom een historische of monumentale molen met een straal van 400 meter gerekend vanaf het middelpunt van de molen;

§ 2.7.2 Instructieregels bestemmingsplan Molenbiotoop
Windmolens met een monumentenstatus zijn een onlosmakelijk onderdeel van de regionale identiteit. Daarom streeft Gelderland naar het behoud en bescherming van molenbiotopen.

Artikel 2.64 (bescherming windvang molen)
Om een monumentale molen met een vrije windvang te laten functioneren, geldt dat binnen een straal van 400 meter gerekend vanaf het middelpunt van de molen, hoogtebeperkingen moeten worden gesteld aan het oprichten van bebouwing en beplanting. Verder dient rekening te worden gehouden met de belevingswaarde en het historisch karakter van de omgeving van de molen. Door maatwerk/compensatie wordt de belevingswaarde en het functioneren van de molen door middel van windvang niet beperkt. Met name in een bebouwde omgeving kunnen ook andere belangen in het geding zijn waarbij zekere beperkingen ten aanzien van de windvang of de belevingswaarde niet altijd zijn uit te sluiten.


Vereniging Molenfederatie Gelderland

heeft haar kantoor in het pand van
Geldersch Landschap & Kasteelen

A          Zijpendaalseweg 44
            6814 CL Arnhem

             Postbus 7005
             6801 HA Arnhem

E          info@molenfederatiegelderland.nl

KVK     82 87 97 96

RSIN    86 26 38 68 9

IBAN    NL98 ABNA 01 01 74 21 93

Molenconsulent

Thomaz van Os

E        thomaz@molenfederatiegelderland.nl

T        06 28 42 26 40

Vereniging
Molenfederatie
Gelderland

heeft haar kantoor in het pand van
Geldersch Landschap & Kastelen

A    Zijpendaalseweg 44
       6814 CL   Arnhem

       Postbus 7005
       6801 HA Arnhem

E     secretaris@molenfederatiegelderland.nl

KVK     82 87 97 96

RSIN    86 26 38 68 9

IBAN    NL98 ABNA 01 01 74 21 93

Molenconsulent

Thomaz van Os

E      thomaz@molenfederatiegelderland.nl

T      06 28 42 26 40