Subsidies

Iedere molen die op de rijksmonumentenlijst staat komt in aanmerking voor rijkssubsidie. Het rijk (De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, RCE) verleent een bijdrage in het onderhoud van molens, de zogenaamde SIM-subsidie. Hiertoe dient een periodiek instandhoudingsplan te worden gemaakt en ingediend. Helaas maakt niet iedere moleneigenaar in Gelderland gebruik van deze regeling. Ook zijn er nog steeds moleneigenaren die de onderhoudssubsidie van de provincie niet aanvragen. De Molenfederatie wil alle moleneigenaren stimuleren om de beschikbare Rijks en Provinciale subsidies aan te vragen.

Welke kosten zijn subsidiabel?

Alleen de kosten voor de werkzaamheden voor regulier onderhoud, zoals schilderwerk of plaatselijk herstel van houtwerk komen in aanmerking voor de instandhoudingssubsidie.

Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten

De werkzaamheden moeten deel uit maken van een 6-jarig instandhoudingsplan en bijdragen aan maximaal behoud van de monumentale waarden van het betreffende rijksmonument.

In de ‘Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten’ staat exact omschreven welke werkzaamheden in aanmerking komen voor subsidie.

Gemeentelijke subsidies

In Gelderland zijn 41 molens eigendom van een gemeente.

Veel gemeenten ondersteunen echter ook andere moleneigenaren in hun gemeente d.m.v. onderhoudssubsidie of een bijdrage bij restauratie. De Molenfederatie zal in periodieke overleggen met de gemeenten dit onderwerp steeds op de agenda plaatsen.

Publicaties

De Stichting Vrienden van de Gelderse Molen geeft een blad uit aan haar vrienden waarin het wel en wee van de Gelderse molens wordt beschreven.  Deze stichting heeft meer dan 300 aangesloten vrienden/donateurs. Door een intensieve campagne willen wij dit aantal drastisch uitbreiden. Daarnaast kunnen via dit medium moleneigenaren kennis op doen van het project kwaliteitsverbetering en dergelijke.

Molenbiotoop

In 2009 heeft Laméris-Huis adviseurs de  biotoop rond alle molens in Gelderland geïnventariseerd.

Uit de beoordeling van de 143 molenbiotopen in Gelderland komt dat er 36 biotopen goed en 24 slecht zijn. De overige liggen daartussenin, waarbij het merendeel nog aanvaardbaar is. De molenconsulent zal bij zijn rondgang langs alle molens in Gelderland ook de stand van de biotoop meenemen. Uit het onderzoek van 2009 valt te concluderen dat het met de windvang rond molens matig is gesteld.

Het bewaken van de molenbiotoop is een belangrijk thema in de molenwereld. Dit is in praktijk soms lastiger te realiseren dan voorzien. De Molenfederatie wil graag de actuele kennis hieromtrent verzamelen en bespreken met de betrokken overheden en de moleneigenaren hierover adviseren.
Zo nodig kunnen eigenaren voor een advies worden verwezen naar gespecialiseerde bureaus.  

In de Gelderse omgevingsverordening is de volgende paragraaf opgenomen m.b.t. de molenbiotoop :

In bestemmingsplannen die betrekking hebben op gronden gelegen binnen de Molenbiotoop wordt geen nieuwe bebouwing dan wel beplanting toegestaan, tenzij in de toelichting bij het bestemmingsplan wordt aangetoond dat het functioneren van de molen door middel van windvang niet wordt beperkt. De Omgevingsverordening is op 24 september 2014 vastgesteld door Provinciale Staten.

De Federatie zal in de ambtelijke en bestuurlijke overleggen met de provincie ook steeds de molenbiotoop op de agenda zetten.

molenfederatie-zeddam

Vereniging Molenfederatie Gelderland

heeft haar kantoor in het pand van
Geldersch Landschap & Kasteelen

A          Zijpendaalseweg 44
            6814 CL Arnhem

             Postbus 7005
             6801 HA Arnhem

E          info@molenfederatiegelderland.nl

KVK     82 87 97 96

RSIN    86 26 38 68 9

IBAN    NL98 ABNA 01 01 74 21 93

Molenconsulent

Thomaz van Os

E        thomaz@molenfederatiegelderland.nl

T        06 28 42 26 40

Vereniging
Molenfederatie
Gelderland

heeft haar kantoor in het pand van
Geldersch Landschap & Kastelen

A    Zijpendaalseweg 44
       6814 CL   Arnhem

       Postbus 7005
       6801 HA Arnhem

E     secretaris@molenfederatiegelderland.nl

KVK     82 87 97 96

RSIN    86 26 38 68 9

IBAN    NL98 ABNA 01 01 74 21 93

Molenconsulent

Thomaz van Os

E      thomaz@molenfederatiegelderland.nl

T      06 28 42 26 40