Hoe kan ik in (hoger) beroep gaan tegen een overheidsbeslissing?

U kunt in beroep gaan als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. Voordat u in beroep kunt gaan, moet u dus eerst bezwaar maken. Soms kunt u rechtstreeks in beroep gaan, zonder eerst bezwaar te maken. Hoger beroep is mogelijk als u het ook niet eens bent met de beslissing op uw beroep.

In beroep gaan

Bent u het niet eens met een het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar.

In beroep gaan: vaak binnen 6 weken, soms 2 binnen weken

U moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van de beslissing versturen. Deze termijn geldt bij beroep en bij hoger beroep. In sommige gevallen, bijvoorbeeld in ziektewetzaken, is deze termijn maar 2 weken. Op de beslissing op uw bezwaar staat hoe lang u de tijd heeft op in beroep te gaan.

Beroep niet in behandeling als u te laat bent

Dient u uw beroepschrift niet op tijd in bij de rechter? Dan wordt uw beroep niet-ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat de rechter uw beroep niet behandelt.

U heeft meer tijd nodig voor beroep

Heeft u meer tijd nodig voor uw beroep? Stuur dan binnen 6 weken een brief naar de rechtbank waarin staat: 

 • dat u in beroep gaat;
 • waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift;  
 • waarom u meer tijd nodig heeft om in beroep te gaan.

Stuur zo mogelijk ook een kopie van de beslissing op uw bezwaar mee. Soms is dit zelfs verplicht.

Inhoud beroepschrift

Gaat u in beroep, zet dan de volgende zaken in uw beroepschrift:

 • leg uit waarom u het niet eens bent met de beslissing;
 • geef aan wat volgens u de beslissing van de rechter moet zijn.

Onderaan de beslissing op uw bezwaar staat bij welke rechterlijke instantie u in beroep moet gaan.

U kunt vragen om schadevergoeding en vergoeding proceskosten

U kunt ook schadevergoeding vragen. U moet dan wel aantonen dat u door de beslissing schade lijdt en hoe groot die schade is. Ook kunt u vragen om een vergoeding van de proceskosten. Vermeld dit in uw beroepschrift.

Vraag om voorlopige voorziening voor uitstel van uitvoering besluit

Zolang uw beroep in behandeling is, geldt de beslissing. De rechter kan tijdens deze periode echter een speciale regeling instellen om te voorkomen dat u onherstelbare schade ondervindt van een beslissing. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het kappen van een boom.  Zo’n speciale regeling heet een voorlopige voorziening.

Vraag bij indienen beroepschrift gelijk om voorlopige voorziening

Om onherstelbare schade te voorkomen kunt u tegelijk met uw beroepschrift – of tijdens de beroepsprocedure – een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. De rechter kan hierdoor bijvoorbeeld besluiten tot uitstel van het kappen van de boom totdat er een uitspraak is in het (hoger) beroep.

Geen beroep mogelijk bij voorlopige voorziening

Het is niet mogelijk om tegen een voorlopige voorziening in beroep te gaan.

U mag iemand machtigen of een advocaat nemen

In de beroepsprocedure bent u niet verplicht een advocaat in te schakelen. Het mag natuurlijk wel. Ook kunt u iemand machtigen om namens u in beroep te gaan. Is uw vertegenwoordiger geen advocaat, dan moet u de persoon schriftelijk machtigen. Deze machtiging moet u meesturen met het beroepschrift.

Soms meteen in beroep zonder eerst bezwaar te maken

Er zijn gevallen waarbij u niet eerst in bezwaar hoeft te gaan, maar rechtsreeks in beroep kunt gaan:

 • Een overheid beslist niet op tijd over een aanvraag die u heeft gedaan. De rechter zal dan beoordelen of de organisatie tijdig heeft beslist. En of u recht heeft op een dwangsom.
 • Uw geschil met de overheid gaat niet over feiten, maar over een zuiver juridische kwestie. En het staat al vast dat de desbetreffende overheid en u het daarover niet eens zijn. In uw bezwaarschrift verzoekt u de overheidsorganisatie om in te stemmen met rechtstreeks beroep. Als de organisatie hiermee instemt, kunt een beroepschrift indienen bij de rechter. Voeg dan bij uw beroepschrift de instemming van de overheidsorganisatie.

Wat gebeurt er nadat ik in beroep ben gegaan?

Uw beroep wordt behandeld door een rechter. De rechter kan uw zaak schriftelijk afhandelen of een zitting in de rechtbank inplannen.  Als u het niet eens bent met de beslissing van de rechter dan kunt u in verzet of in hoger beroep gaan. Aan een beroep en hoger beroep zijn kosten verbonden.

Beslissing op basis van stukken

Er is niet altijd een zitting in de rechtbank. De rechter kan dit besluiten. De rechter behandelt de zaak dan schriftelijk. Dit kan in de volgende gevallen:

 • Een andere rechterlijke instantie moet uw beroep behandelen. De rechter is in dit geval niet bevoegd om een beslissing te nemen over uw beroep.
 • Uw beroep wordt niet behandeld, omdat u uw beroep bijvoorbeeld te laat heeft ingediend. Of u heeft het griffierecht niet (op tijd) betaald. Uw beroep geldt dan als niet-ontvankelijk.
 • U gaat in beroep tegen een beslissing die volgens de wet niet anders kon zijn. In dit geval is uw beroep ongegrond.
 • U gaat in beroep tegen een beslissing die niet volgens de wet is. In dit geval is uw beroep gegrond.

In verzet of in hoger beroep gaan

Neemt de rechter een beslissing zonder zitting, dus op basis van de stukken? Maar bent u het niet eens met deze beslissing? Dan zijn er twee mogelijkheden:

 • U kunt in verzet gaan

Dit kan als u geen toestemming heeft gegeven voor een schriftelijke behandeling van uw beroep. U moet dan binnen 6 weken een verzetschrift indienen bij de rechterlijke instantie die de beslissing nam. Slaagt uw verzet, dan gaat de behandeling van uw zaak verder. Er komt dan een zitting waar u uw verhaal mag doen.

 • U kunt in hoger beroep gaan

Dit kan als alle partijen toestemming hebben gegeven voor alleen een schriftelijke behandeling. U doet dat bij de instantie die in de uitspraak staat vermeld.

Rechtszitting beroep

Tijdens de rechtszitting bespreekt de rechter de zaak met u en de tegenpartij. Vaak is dit een vertegenwoordiger. Deze zitting is openbaar. U krijgt hiervoor een oproep. U bent niet altijd verplicht om te komen, maar het is verstandig dat wel te doen. Wilt u getuigen of deskundigen naar de rechtszitting laten komen? Geef dat dan minimaal 1 week voor de zitting door aan de rechtbank en de andere partij.

In hoger beroep gaan

Bent u het niet eens met de beslissing van de rechter op uw beroep? Dan kunt u vaak in hoger beroep gaan. Op de beslissing staat bij welke hogere rechter dit kan. In hoger beroep gebeurt de behandeling van uw zaak meestal in een openbare zitting. U ontvangt een uitnodiging voor deze zitting.

Op de zitting kunt u de zaak toelichten. U mag dit ook laten doen door iemand anders, die u machtigt. U bent niet verplicht een advocaat in de arm te nemen. Maar het is wel verstandig om te informeren of het zin heeft in hoger beroep te gaan.

De kosten van (hoger) beroep

Gaat u in beroep of hoger beroep? Dan moet u griffierecht betalen. De hoogte van dit bedrag verschilt per soort zaak. Griffierecht voor hoger beroep is altijd hoger dan griffierecht voor beroep. Krijgt u gelijk van de rechter? Dan krijgt u het griffierecht terug van de tegenpartij.

Vereniging Molenfederatie Gelderland

heeft haar kantoor in het pand van
Geldersch Landschap & Kasteelen

A          Zijpendaalseweg 44
            6814 CL Arnhem

             Postbus 7005
             6801 HA Arnhem

E          info@molenfederatiegelderland.nl

KVK     82 87 97 96

RSIN    86 26 38 68 9

IBAN    NL98 ABNA 01 01 74 21 93

Molenconsulent

Thomaz van Os

E        thomaz@molenfederatiegelderland.nl

T        06 28 42 26 40

Vereniging
Molenfederatie
Gelderland

heeft haar kantoor in het pand van
Geldersch Landschap & Kastelen

A    Zijpendaalseweg 44
       6814 CL   Arnhem

       Postbus 7005
       6801 HA Arnhem

E     secretaris@molenfederatiegelderland.nl

KVK     82 87 97 96

RSIN    86 26 38 68 9

IBAN    NL98 ABNA 01 01 74 21 93

Molenconsulent

Thomaz van Os

E      thomaz@molenfederatiegelderland.nl

T      06 28 42 26 40