Skip to main content

Hoorzitting provinciale subsidie

11 april vond de hoorzitting plaats over het afschaffen van de provinciale onderhoudssubsidie voor molens en stoomgemalen. In totaal zijn er 65 bezwaren ingediend waarvan er 42 behandeld zijn. De overige bezwaren zijn òf te laat ingediend of niet ontvankelijk bevonden.

De driekoppige commissie Rechtsbescherming onder leiding van mr. Broeksteeg, luisterde aandachtig naar de toelichting op de bezwaren.
Er werd gesproken door Jos Penninx, voorzitter van de Molenfederatie Gelderland, alsmede Agnes de Boer namens de Hollandsche Molen en nog vier andere Gelderse moleneigenaren. Een aantal andere moleneigenaren was als toehoorder aanwezig en een groot aantal eigenaren liet zich vertegenwoordigen door de Molenfederatie. Er werden zowel juridische argumenten als emotionele/politieke argumenten aangevoerd om aan te tonen dat de beslissing van de provincie herzien moet worden.De vertegenwoordigers van Gedeputeerde Staten wezen erop dat er nadrukkelijk naar de juridische aspecten wordt gekeken, los van wat je inhoudelijk van zo’n beslissing kunt vinden. De commissie heeft alle argumenten aangehoord en zal nu  een advies uitbrengen. Dit advies hoeft niet gevolgd te worden maar wanneer GS afwijkt van het advies zal dat goed gemotiveerd moeten worden.  De commissie verwacht binnen 2 à 3 weken advies uit te brengen waarna GS een besluit neemt.Dit zal ook 2 à 3 weken duren. Daarna krijgen alle bezwaarmakers bericht. De commissie buigt zich ook nog over de vraag of op alle bezwaren tegelijk of op elk bezwaar afzonderlijk geadviseerd zal worden. Het was voor de provincie de eerste keer dat er zoveel bezwaarschriften tegelijk moesten worden behandeld. Dit geeft duidelijk de eensgezindheid van het Gelderse molenveld weer. De conclusie van de hoorzitting is dat de commissie goed geluisterd heeft naar de ingebrachte argumenten. De argumentatie van de verschillende sprekers was ook goed op elkaar afgestemd. Het is echter niet te voorspellen wat de commissie zal adviseren. Dat zullen we moeten afwachten. Er is ook gesproken over een mogelijk langere afbouwregeling van de subsidie maar dat is zeker geen oplossing. Beter zou de provincie de subsidie niet slechts voortzetten maar juist ook verhogen gezien alle gestegen kosten. Tenslotte zorgt goed onderhoud voor minder hoge kosten op de lange termijn! De Molenfederatie zal de lobby richting de politiek dus zeker voortzetten ongeacht de uitkomst van de hoorzitting.