Gebruik ruimtelijkeplannen.nl

Op de website ruimtelijkeplannen.nl vind u de bestemmingsplannen van uw gemeente.
Als je hier het adres van de molen invult zie je welke bestemmingsplannen gelden voor het gebied rondom de molen. In dit voorbeeld zie je de biotoop van molen Johanna te Culemborg. De locatiewijzer (rode punt op de kaart) staat nu op het terrein van de molen.

Ten eerste zie je in de linker kolom de knoppen gemeente, provincie en rijk. Daaronder bevinden zich de plannen en regels vanuit de verschillende overheden (gemeente, provincie en rijk). Onder de plannen van de gemeente staan bijvoorbeeld de bestemmingsplannen. Bij de provinciale plannen staat bijvoorbeeld de provinciale verordening opgenomen.

Onder het kopje provincie (links) vind je de omgevingsverordening Gelderland (januari 2023).
Rechts kun je dan bij documenten nummer 10 regels erfgoed aanvinken. Dan zie je de biotopen weergegeven van de beide molens in Culemborg.
Verder uitgezoomd zie je de biotopen van alle Gelderse molens.

Als we in het  linker venster op ‘gemeente’ klikken zie je de verschillende bestemmingsplannen.
Bijvoorbeeld ‘bestemmingsplan Culemborg West’ Dit plan is ‘deels onherroepelijk in werking gesteld’. Wat dit betekent staat onder de knop ‘open keuzehulp’.

Als je het geldende bestemmingsplan aanklikt en in de rechterkolom onder plekinfo kijkt zie je de gebiedsaanduiding molenbiotoop. In het plaatje ziet je de biotoop met een rode cirkel aangegeven. Ook in drie kleinere bestemmingsplannen is de biotoop opgenomen.

In een vierde geval is de biotoop niet zichtbaar. Dit betreft paraplubestemmingsplannen.
Een paraplubestemmingsplan is een plan met een beperkt aantal onderwerpen en moet daarom altijd bekeken worden met het onderliggende bestemmingsplan. 

Als je kijkt in het geldende bestemmingsplan (Culemborg West) zie je rechts onder ‘documenten’ ‘toelichting’ staan.

Hier wordt je vervolgens doorverwezen naar het bestemmingsplan.

In het bestemmingsplan staat onder paragraaf 4.8 de volgende beschrijving :

4.8 M o l e n b i o t o o p
In het plangebied komt aan de Prijsseweg een molen voor: molen Johanna uit 1878. Hierop is een zogenaamde molenbiotoop met een straal van 400 m van toepassing, met name om een vrije windvang te kunnen blijven garanderen. Hiertoe wordt in het voorliggende bestemmingsplan geregeld dat binnen een straal van 100 m geen bebouwing wordt opgericht of beplanting aanwezig is, hoger dan de onderste punt van de verticaal staande wiek. En binnen een straal van 100 m tot 400 m mag de hoogte niet meer bedragen dan 1/100 van de afstand tussen het bouwwerk en/of de beplanting en het middelpunt van de molen. 

Hierin ziet je een duidelijke beschrijving van de hoogtebepalingen m.b.t. gebouwen en groen.
In dit bestemmingsplan zijn dus de biotoopregels en de biotoopverbeelding opgenomen.
Je kunt nog wel controleren of de afstand van de opgenomen biotoop klopt. Deze kun je vergelijken met de biotoop in de Gelderse verordening of opmeten via Google maps.
Ga naar de locatie van de molen en klik op de rechtermuisknop. Onderin zie je staan ‘afstand meten’.
Als je hierop klikt kun je twee punten zetten waartussen je de afstand kunt meten.

We zien hier dat de verbeelding van de molenbiotoop inderdaad 400 meter bedraagt.
Mocht de afstand of de beschrijving van de molenbiotoop niet kloppen is het zaak om dit bij de gemeente aan te geven.

Uiteindelijk blijkt het lang niet in alle gevallen gemakkelijk om de juiste informatie te vinden in de bestemmingsplannen. Het is echter wel goed om hier actief in te zijn en bij twijfel contact op te nemen met de gemeente. Zeker met het oog op de komst van de omgevingswet.

Vereniging Molenfederatie Gelderland

heeft haar kantoor in het pand van
Geldersch Landschap & Kasteelen

A          Zijpendaalseweg 44
            6814 CL Arnhem

             Postbus 7005
             6801 HA Arnhem

E          info@molenfederatiegelderland.nl

KVK     82 87 97 96

RSIN    86 26 38 68 9

IBAN    NL98 ABNA 01 01 74 21 93

Molenconsulent

Thomaz van Os

E        thomaz@molenfederatiegelderland.nl

T        06 28 42 26 40

Vereniging
Molenfederatie
Gelderland

heeft haar kantoor in het pand van
Geldersch Landschap & Kastelen

A    Zijpendaalseweg 44
       6814 CL   Arnhem

       Postbus 7005
       6801 HA Arnhem

E     secretaris@molenfederatiegelderland.nl

KVK     82 87 97 96

RSIN    86 26 38 68 9

IBAN    NL98 ABNA 01 01 74 21 93

Molenconsulent

Thomaz van Os

E      thomaz@molenfederatiegelderland.nl

T      06 28 42 26 40