Hoe kan ik bezwaar maken tegen een beslissing van de overheid?

U kunt een brief met een bezwaar indienen bij de overheid die de beslissing heeft genomen. U moet uw bezwaar indienen binnen 6 weken na de dagtekening van de beslissing.

Bezwaar maken tegen een besluit van de overheid

U kunt in de volgende situaties bezwaar maken:

 • U bent het niet eens met de beslissing op uw eigen aanvraag. Bijvoorbeeld als u een vergunning heeft aangevraagd en de gemeente uw aanvraag heeft afgewezen.
 • U bent het niet eens met een beslissing op een aanvraag van iemand anders. De aanvraag moet ook betrekking hebben op u. Uw buren hebben bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwen gekregen om een uitbouw aan hun huis te maken. U bent tegen die verbouwing omdat deze de zon wegneemt.
 • U heeft nadelige gevolgen van een beslissing van de overheid. Bijvoorbeeld de beslissing uw uitkering te verlagen omdat u onvoldoende naar werk zoekt.

De inhoud van uw bezwaarschrift

Om bezwaar te maken moet u een bezwaar indienen. Dit is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met een beslissing. In de brief moet het volgende staan:

 • uw naam en adres;
 • de datum;
 • uitleg van het besluit waartegen u bezwaar maakt (sommige organisaties vragen om een kopie van dit besluit);
 • waarom u het niet eens bent met het besluit en dus bezwaar maakt;
 • uw handtekening.

Maak binnen 6 weken bezwaar bij overheid die de beslissing nam

Het bezwaar moet u indienen bij de overheid die de beslissing heeft genomen. En binnen 6 weken nadat de beslissing is genomen. Nadat u een bezwaar heeft ingediend, neemt de overheid dit in behandeling. 

Geen bezwaar mogelijk bij besluit over algemene regels

Het is niet mogelijk bezwaar te maken tegen een besluit over algemene regels. Zoals een verbod van de gemeente om op zondag te collecteren. Dit besluit heeft namelijk niet enkel betrekking op u, maar op iedereen die in uw gemeente woont.

Soms administratief beroep in plaats van bezwaar

Soms kunt u geen bezwaar maken tegen een beslissing, maar is er wel een alternatief in de vorm van een administratief beroep. Dit betekent dat u geen bezwaar maakt bij de organisatie die de beslissing nam. U moet uw brief daarentegen indienen bij een andere overheid. Bijvoorbeeld bij een minister als de gemeente heeft besloten uw jachtvergunning in te trekken.

Onderaan uw beslissing staat of u bezwaar of beroep kunt aantekenen en bij wie.

Bezwaar indienen kost niets

Een bezwaar indienen kost niets. U bent ook niet verplicht een advocaat te nemen. U mág natuurlijk wel een advocaat inschakelen. Ook kunt u een getuige of deskundige een verklaring af laten leggen. Hieraan zijn wel kosten verbonden.

Vergoeding voor kosten die u maakt

U kunt de betreffende overheid vragen om een vergoeding van de kosten die u heeft gemaakt. Krijgt u gelijk en wordt de beslissing van de overheid herroepen? Dan moet de overheid een deel van uw kosten betalen. U moet uw verzoek om vergoeding overigens doen voordat er een beslissing is op uw bezwaar.

Wat gebeurt er nadat ik bezwaar heb gemaakt tegen een beslissing van de overheid?

De overheidsorganisatie moet binnen 6 weken na het einde van de bezwaartermijn een beslissing nemen over uw bezwaar. In uitzonderingsgevallen mag de overheidsorganisatie langer de tijd nemen. Vaak krijgt u een uitnodiging voor een hoorzitting. Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan.

Besluit op bezwaarschrift binnen 6 weken na einde bezwaartermijn

Bij de meeste bezwaarschriften geldt een beslistermijn van 6 weken, gerekend vanaf het einde van de bezwaartermijn.

Uitzonderingen op beslistermijn van 6 weken

Is er een adviescommissie? Dan is de termijn 12 weken. De overheid mag de beslistermijn met maximaal 6 weken verlengen. Bijvoorbeeld als de overheidsorganisatie meer informatie van u nodig heeft om een goede beslissing te nemen.

In bepaalde situaties is verder uitstel mogelijk 

Verder uitstel is alleen mogelijk in de volgende situaties:

 • alle belanghebbenden stemmen ermee in;
 • u stemt ermee in en andere belanghebbenden ondervinden geen schade van het uitstel;
 • uitstel is nodig voor de naleving van wettelijke procedurevoorschriften. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als de gemeente een besluit moet nemen op een bezwaar tegen een bestemmingsplan. De gemeente moet dan een verplichte procedure volgen. Deze procedure duurt sowieso langer dan 6 weken. 

Dwangsom als overheid niet op tijd beslist

Beslist een organisatie niet op tijd? Dan heeft u recht op een dwangsom. Dat is een bedrag dat de organisatie aan u moet betalen zolang deze organisatie niet beslist. Voordat u recht heeft op een dwangsom moet u de organisatie in gebreke stellen. Dit is een brief waarin u aangeeft dat de beslistermijn is verstreken.

U heeft geen recht op een dwangsom bij een Woo-verzoek.

Uitnodiging voor hoorzitting over bezwaarschrift

Als u een bezwaarschrift indient, krijgt u daarna vaak een uitnodiging voor een hoorzitting. De organisatie vraagt u, en eventueel ook andere betrokkenen, om een mondelinge toelichting. Dit heet ‘horen’.

Voorbereiding op de hoorzitting

U kunt zich voorbereiden op de hoorzitting. Onder andere door de stukken bij de zaak en het bezwaarschrift in te zien. Deze liggen minimaal 1 week ter inzage, meestal bij de betrokken organisatie. Alle betrokkenen kunnen tegen een vergoeding kopieën van de stukken krijgen.

Hulp tijdens de hoorzitting

U kunt uzelf tijdens de hoorzitting laten bijstaan. U kunt bijvoorbeeld een familielid, kennis of advocaat meenemen. U kunt uzelf ook laten vertegenwoordigen. In dat geval doet iemand anders het woord voor u. U hoeft dan niet zelf aanwezig te zijn. Schakelt u een kennis of familielid in om u te vertegenwoordigen? Dan heeft die persoon een schriftelijke machtiging nodig die u heeft ondertekend.

Vraag om voorlopige voorziening tegen gevolgen besluit

Tijdens de bezwaarschriftprocedure geldt de genomen beslissing. Soms heeft die beslissing intussen onherstelbare gevolgen, zoals het kappen van een boom. Om dit te voorkomen kunt u de rechter vragen om een voorlopige voorziening (maatregel) te treffen. Dit is een speciale regeling zolang uw bezwaarschrift nog in behandeling is. Bijvoorbeeld het uitstellen van het kappen, totdat er een beslissing op uw bezwaar genomen is. Aan deze procedure zijn kosten verbonden.

Bekendmaking van de beslissing

Als de organisatie een beslissing heeft genomen op uw bezwaarschrift, krijgt u daarvan bericht. De organisatie onderbouwt hierin de beslissing. Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u binnen 6 weken in beroep gaan. Bij de beslissing staat vermeld waar u dit moet doen.

Bezwaarschrift intrekken is mogelijk

Bent u van gedachten veranderd en wilt u uw bezwaar intrekken? Dan kunt u dit schriftelijk of mondeling doen. Het mondeling intrekken van een bezwaar kan alleen bij een hoorzitting.

Vereniging Molenfederatie Gelderland

heeft haar kantoor in het pand van
Geldersch Landschap & Kasteelen

A          Zijpendaalseweg 44
            6814 CL Arnhem

             Postbus 7005
             6801 HA Arnhem

E          info@molenfederatiegelderland.nl

KVK     82 87 97 96

RSIN    86 26 38 68 9

IBAN    NL98 ABNA 01 01 74 21 93

Molenconsulent

Thomaz van Os

E        thomaz@molenfederatiegelderland.nl

T        06 28 42 26 40

Vereniging
Molenfederatie
Gelderland

heeft haar kantoor in het pand van
Geldersch Landschap & Kastelen

A    Zijpendaalseweg 44
       6814 CL   Arnhem

       Postbus 7005
       6801 HA Arnhem

E     secretaris@molenfederatiegelderland.nl

KVK     82 87 97 96

RSIN    86 26 38 68 9

IBAN    NL98 ABNA 01 01 74 21 93

Molenconsulent

Thomaz van Os

E      thomaz@molenfederatiegelderland.nl

T      06 28 42 26 40