Skip to main content

Afschaffen provinciale molensubsidie

Afgelopen najaar heeft de provincie n.a.v. de provinciale herijkingsoperatie besloten te stoppen met de subsidie ‘5.5 historische molens en stoomgemalen’. Via deze regeling konden moleneigenaren €2000,- op jaarbasis ontvangen voor onderhoud en het laten draaien van molens en stoomgemalen.
De provincie heeft alle eigenaren een brief gestuurd over dit besluit met de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen. De Molenfederatie Gelderland heeft, in samenwerking met De Hollandsche Molen, een bezwaarschrift opgesteld wat door tientallen eigenaren is ondertekend en verstuurd.
Als reactie daarop stuurde de provincie alle eigenaren een brief met daarin onderstaande verklaring:

De financiële situatie van de provincie Gelderland verandert. Onze inkomsten nemen af, waardoor de huidige uitgaven niet meer in balans zijn met de inkomsten. Daarom moeten wij nu keuzes maken. We doen dit nu om te voorkomen dat we in een volgende bestuursperiode harder moeten ingrijpen, met (nog) grotere consequenties voor onze inwoners en partners. Een dergelijke keuze wordt niet zomaar gemaakt. We hebben eerst gekeken naar onze wettelijke taken. Die taken hebben wij hoe dan ook te vervullen. Dit geldt ook voor gemaakte bestuurlijke afspraken. Daarnaast is onderzocht welke taken wij het beste zouden kunnen blijven uitoefenen. Welke terreinen en onderdelen zijn het meest geschikt voor de provincie om invloed op uit te oefenen? Wat is minder geschikt of minder passend binnen onze visie in dat kader? Wat voor ruimte biedt onze begroting? De huidige begroting biedt helaas geen ruimte aan alle activiteiten van onze huidige partners.

Op 16 november 2022 hebben Provinciale Staten het besluit genomen om inderdaad te gaan bezuinigen. Hiervoor was een mild en een intensiever bezuinigingsscenario voorgedragen, waarbij in beide gevallen de structurele subsidie voor de Gelderse Molens zou komen te vervallen. Eén van de overwegingen tot het laten vervallen van deze subsidie is dat onze wettelijke taak op het gebied van cultureel erfgoed beperkt is. Denk hierbij vooral aan toezichthoudende taken. Daarnaast zijn er ook geen bestuurlijke afspraken op dit gebied. Ook hebben wij als provincie voor het opzetten van een belangenorganisatie voor Gelderse Molens al eerder geld gegeven.
Wij blijven jaarlijks geld aan de Monumentenwacht geven die zich onder meer inzet voor onderhoudsinspecties aan Gelderse Molens. Als provincie zien wij geen aanleiding om Gelderse Molens extra te ondersteunen in de kosten van onderhoud. We willen onze Gelderse monumenten in dat opzicht – in totaal ongeveer 20.000 – zo gelijk mogelijk behandelen. Met het oog hierop hebben wij het besluit genomen dat wij vanaf 2024 geen structurele subsidie meer geven ten behoeve van het onderhoud van Gelderse Molens.

Naar aanleiding van de ingediende bezwaren zal er 11 april een hoorzitting plaatsvinden.
De Molenfederatie hoopt dat zoveel mogelijk eigenaren hierbij aanwezig zullen zijn.
Degene die hier niet bij kunnen zijn kunnen de Molenfederatie machtigen om zich te laten vertegenwoordigen. Hiertoe hebben alle eigenaren die aangesloten zijn bij de Molenfederatie reeds een machtigingsformulier ontvangen.